Communicatiebeleid

Doelstellingen van het communicatiebeleid

Het communicatiebeleid weerspiegelt de waarden van het Rekenhof en de principes op het vlak van communicatie uit zijn missieverklaring.

In dat opzicht heeft het communicatiebeleid tot doel correcte, objectieve, volledige, actuele, heldere en bruikbare informatie te verspreiden over de onderzoeken van het Rekenhof. Deze informatie wordt gecommuniceerd in de vorm van verslagen op papier en elektronische verslagen.

Het Rekenhof bezorgt rechtstreeks aan de parlementaire vergaderingen op tegenspraak tot stand gekomen bruikbare en betrouwbare informatie, bestaande uit bevindingen, oordelen en aanbevelingen. Die informatie moet het parlement, als bevoorrechte geadresseerde, helpen zijn wetgevende en budgettaire functie, alsook zijn controle op de uitvoerende macht uit te oefenen. Een brede verspreiding van duidelijke verslagen verhoogt de bijdrage van het Rekenhof aan de verbetering van de functionering van de overheid.

Deze verklaring met betrekking tot het communicatiebeleid van het Rekenhof omschrijft:

 • de principes van het communicatiebeleid;
 • het publieke karakter van zijn verslagen;
 • de producten en de praktische uitvoering van dit beleid.

Principes van het communicatiebeleid

 • Het communicatiebeleid heeft tot doel de bevindingen, oordelen en aanbevelingen van het Rekenhof naar aanleiding van zijn controles, helder en eenduidig weer te geven.
 • De tegensprekelijke procedure met de betrokken administratie en minister komt tot uiting in de publicaties van het Rekenhof, om een kwaliteitsvolle informatie te waarborgen.
 • Het Rekenhof bezorgt zijn verslagen aan de parlementaire vergaderingen en stelt ze daar in voorkomend geval voor. Op die manier behoudt het Rekenhof, in naleving van de prerogatieven van de parlementaire vergaderingen, het debat over de resultaten van zijn controles aan hen voor.
 • Het Rekenhof verschaft enkel die informatie die in de gepubliceerde verslagen voorkomt, overeenkomstig de internationale professionele normen inzake externe audit en meer bepaald het principe van een tegensprekelijke procedure. Het optreden van het Rekenhof in een later stadium heeft tot doel de draagwijdte van het verslag te verduidelijken en eventuele foute interpretaties ervan te corrigeren.
 • De verslagen van het Rekenhof worden in de taal van de betrokken parlementaire vergaderingen gepubliceerd.
 • In zijn communicatie zorgt het Rekenhof ervoor dat gegevens die vertrouwelijk zijn, worden gerespecteerd.

Publieke karakter van de verslagen van het Rekenhof

Het communicatiebeleid van het Rekenhof is gebaseerd op het publieke karakter van zijn verslagen, maar geeft de primeur aan de parlementaire vergaderingen die vóór de media en het publiek worden geïnformeerd.

Dit beleid omvat:

 • de informatie aan de parlementsleden;
 • de informatie aan de betrokken ministers en overheidinstanties;
 • de relaties met de pers;
 • de terbeschikkingstelling van de verslagen van het Rekenhof aan geïnteresseerde personen en organisaties.

Producten en praktische uitvoering van het communicatiebeleid

De publicaties van het Rekenhof zijn de jaarlijkse boeken over de rekeningen van de Staat, de gemeenschappen en de gewesten, waarin de resultaten worden opgenomen van de controles waartoe deze rekeningen aanleiding hebben gegeven, en afzonderlijke rapporten. Die verslagen worden opgesteld ter uitvoering van bijzondere bepalingen ofwel omdat de resultaten van de controles verantwoorden dat er aan het Parlement wordt gerapporteerd. Daarnaast publiceert het Rekenhof een jaarverslag.

Deze gedrukte verslagen kunnen gratis worden gedownload op de internetsite van het Rekenhof, zoals dat ook het geval is voor bepaalde rekeningen, gegevens en controleresultaten die niet in een boek of afzonderlijk rapport zijn opgenomen en enkel elektronisch beschikbaar zijn.

De internetsite is de meest volledige en actuele informatiebron over de verslagen die het Rekenhof publiceert.

Het Rekenhof verspreidt persberichten en organiseert persconferenties waarin het zijn standpunt toelicht en op vragen van de media antwoordt.

Op deze pagina