Internationale auditnormen

Internationaal normenkader

INTOSAI, de internationale organisatie van rekenkamers, heeft de voorbije decennia een internationaal normenkader voor rekenkamers uitgewerkt. Deze normen bevatten voorschriften voor overheidsaudit door rekenkamers, zowel op organisatorisch niveau als op het niveau van de uitvoering van individuele audits.

Alle normen worden ontwikkeld en goedgekeurd via een vaste procedure, waarbij ook externe belanghebbenden opmerkingen en suggesties kunnen formuleren bij ontwerpnormen.

De normen voor financiële audit zijn voor een belangrijk deel gebaseerd op de internationale auditnormen voor de privésector, de International Standards on Auditing (ISA), ontwikkeld door de International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB), die deel uitmaakt van de International Federation of Accountants (IFAC).

Nationale rekenkamers zijn niet verplicht de INTOSAI-auditnormen toe te passen. Ze bepalen zelf, rekening houdend met hun nationale regelgeving, in welke mate ze deze normen toepassen.

Nieuw internationaal normenkader

In september 2019 werd het toenmalige normenkader vervangen door het INTOSAI Framework of Professional Pronouncements (IFPP), het INTOSAI-kader voor professionele uitspraken. Daarmee wil INTOSAI de geloofwaardigheid van haar normen versterken: enerzijds door ze verplicht te maken voor rekenkamers die verklaren in overeenstemming met de INTOSAI-normen (ISSAI compliant) te werken; anderzijds door hun technische kwaliteit te verbeteren.

Het IFPP bestaat uit:

  1. INTOSAI Principles (INTOSAI-P): INTOSAI-beginselen over de rol en de werking van rekenkamers;
  2. International Standards of Supreme Audit Institutions (ISSAI): auditstandaarden waarvan rekenkamers die ISSAI compliance claimen, minstens de auditbeginselen moeten toepassen;
  3. INTOSAI Guidance (GUID): niet-verplichte aanvullende richtlijnen.

Toepassing door het Rekenhof

Het Rekenhof werkt op onafhankelijke wijze, met inachtneming van internationale auditnormen (Missieverklaring, 2004). Het bepaalt zelf de procedures en methodes om zijn controles uit te voeren en de resultaten ervan mee te delen, maar richt zich daarbij naar de internationale auditnormen.

De onderzoeksplanning, controleaanpak en rapportering van het Rekenhof zijn in overeenstemming met de INTOSAI-normen. Dat impliceert onder meer dat:

  • de controles systeemgericht zijn;
  • de overheid wordt aangespoord om internationale normen toe te passen;
  • handleidingen en procedures worden opgesteld en toegepast;
  • de werkzaamheden van anderen (bedrijfsrevisoren, interne audit, consultants enz.) worden gebruikt voor zover ze overeenstemmen met de vereisten van overheidsauditing (Missieverklaring, 2004).

In het kader van zijn strategie 2020-2024 heeft het Rekenhof zich geëngageerd de IFPP-standaarden te integreren in de eigen werking.

In samenwerking met de Nederlandse Algemene Rekenkamer en de Europese Rekenkamer vertaalt het Rekenhof de IFPP-standaarden naar het Nederlands. De reeds vertaalde standaarden vindt u bij Documenten in de marge rechts.

Op deze pagina

    Documenten