Uitvoering van de penale boetes – Opvolging 2021 en 2023 van de aanbevelingen uit de audit van 2019

algemene vergadering van 19 juli 2023

Bij de uitvoering van de penale boetes staat er op financieel vlak veel op het spel voor de Staat, en is ook de geloofwaardigheid van Justitie in het geding. In 2019 ging het Rekenhof, gezien de ernst van de situatie, voor de vierde keer na hoe de Staat de geldboetes uitvoert die worden uitgesproken door de hoven en rechtbanken. De conclusie van zijn verslag luidde dat de verbeteringen die werden vastgesteld sinds de laatste audit (2014) voornamelijk betrekking hadden op het invorderingsproces van de FOD Financiën. De FOD Justitie had het proces nog maar gedeeltelijk geautomatiseerd. Bovendien was er geen oplossing gevonden voor het feit dat vervangende straffen niet worden uitgevoerd. Het Rekenhof is nu, naar aanleiding van zijn evaluaties in mei 2021 en in mei 2023, nagegaan welk gevolg werd gegeven aan zijn aanbevelingen.

Naar aanleiding daarvan is het van oordeel dat er weliswaar vooruitgang is geboekt, in het bijzonder bij de FOD Financiën en het Openbaar Ministerie, maar dat de penale boetes nog steeds efficiënter kunnen worden uitgevoerd. Van de twintig aanbevelingen die het Rekenhof in 2019 had geformuleerd, zijn er drie uitgevoerd, tien in uitvoering en werden er zeven niet uitgevoerd.