Ontbossing en compensatie - Uitvoering van de compensatieplicht bij ontbossing en werking van het Bossencompensatiefonds

Nederlandse kamer van 27 april 2016

Het Rekenhof onderzocht of het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) bij ontbossingen zijn adviesverlening op een effectieve wijze uitvoert en de compensatieplicht goed opvolgt. Ook onderzocht het of de middelen van het Bossencompensatiefonds op een effectieve wijze worden besteed. Het beveelt o.a. de minister aan te onderzoeken of geen bijkomende of verdergaande maatregelen zijn vereist om tot een daadwerkelijke compensatie van ontbossingen te komen. Het ANB dient zijn databanken zoveel mogelijk af te stemmen of te integreren, zodat het een beter zicht krijgt op de aankoop van gronden en de bebossing ervan.

Ontbossing en compensatie - Uitvoering van de compensatieplicht bij ontbossing en werking van het Bossencompensatiefonds
Documenten