Onderhoud van de strafinrichtingen in het kader van publiek-private samenwerkingen - Opvolging door de Regie der Gebouwen en de FOD Justitie

algemene vergadering van 21 november 2018

In zijn verslag aan het federaal parlement onderzoekt het Rekenhof de opvolging door de Staat van de onderhoudsactiviteiten bij de drie penitentiaire inrichtingen die worden uitgebaat via een DBFM (Design, Build, Finance & Maintain) publiek-private samenwerking. Er zijn instrumenten voorhanden waarmee die opvolging kan worden omkaderd, onder meer om ervoor te zorgen dat de dienstverlener zijn onderhoudsverplichtingen nakomt. Het Rekenhof is echter van oordeel dat een rationalisering van de regeling en verschillende verbeteringen het mogelijk zouden maken meer vat te hebben op dit soort contracten.