Evaluatie van de uitvoering van de beheerscontracten met de NMBS, Infrabel en de NMBS Holding

algemene vergadering van 27 januari 2016

De Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 23 juli 2015 een resolutie goedgekeurd die het Rekenhof belast met een onderzoek bij de NMBS en Infrabel. De opdracht betrof de volgende punten:

  • de naleving van de bepalingen en de uitvoering van de doelstellingen onderzoeken van de beheerscontracten die de federale regering enerzijds en de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding anderzijds hebben gesloten voor de periode van 29 juni 2008 tot vandaag;
  • onderzoeken of de federale financiering van de opdrachten van openbare dienst volledig en uitsluitend aan de uitvoering van de vastgelegde doelstellingen werd toegewezen;
  • nagaan hoe de verplichte aard van de uitvoering van de beheerscontracten kon worden versterkt;
  • nagaan hoe de interne-auditprocedures nog kunnen worden verbeterd.
Het Rekenhof heeft de resultaten van zijn opdracht meegedeeld aan de Kamer van Volksvertegenwoordigers in het verslag Evaluatie van de uitvoering van de beheerscontracten met de NMBS, Infrabel en de NMBS-Holding.