180e Boek – deel II: Boek 2023 over de Sociale Zekerheid

algemene vergadering van 14 november 2023

Het Rekenhof bezorgt de Kamer van Volksvertegenwoordigers zijn 180e Boek – deel II: Boek 2023 over de sociale zekerheid. In het eerste deel onderzoekt het de financiële en budgettaire toestand van de sociale zekerheid in 2022. De uitvoering van de begroting 2022 sluit af met een voorlopig saldo van -372,0 miljoen euro, tegenover 1.191,5 miljoen euro in 2021. De ontvangsten bedroegen 120.534,5 miljoen euro (d.i. 2,34 % meer dan in 2021) en de uitgaven 120.906,5 miljoen euro (+3,91 %). In het tweede deel van het Boek brengt het Rekenhof verslag uit over de controle van de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid (OISZ). Die controles en de resultaten ervan kaderen in de voorbereiding van de certificering van de jaarrekeningen van de OISZ door het Rekenhof.